Általános Szerződési Feltételek

A Számlakiállító (www.szamlakiallito.hu) internetes számlázó Általános Szerződési Feltételei.

1. A Szolgáltató adatai

 • Név: Billbarter Hungaria Zrt.
 • Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
 • Levelezési cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely u.13.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-047077
 • Adószám: 23395149-2-41
 • Bankszámlaszám: 10918001-00000081-03790004
 • E-mail: info@billbarter.com
 • Weboldal: www.billbarter.com
 • Képviselő neve: Hodnics István Márton
 • Képviselő e-mail címei: info@billbarter.com

2. Az előfizetés tárgya

A Szolgáltató az Előfizető részére online számlázószoftvert biztosít az aláírt megrendelőlapon és mellékletein feltüntetett feltételek szerint.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles az előfizetett szolgáltatás komponenseinek mindenkori aktuális, rendeltetésszerű használatra alkalmas, stabil verziójának elérhetővé tételére az Előfizető számára az éles rendszer vonatkozásában. Az éles rendszer garantált rendelkezésre állási ideje éves szinten 99%, ami nem tartalmazza az előre bejelentett, tervezett vagy egyeztetett rendszerleállásokat, üzemszüneteket. A Szolgáltatónak a rendszer karbantartásának megkezdése előtt legalább 48 órával e-mail-ben értesítenie kell az Előfizetőt. A Szolgáltató által kezdeményezett karbantartások ideje nem lehet több egy félévben, mint 48 óra.

Szolgáltató szavatolja, hogy harmadik személynek nincs a szolgáltatásra vonatkozóan olyan joga, amely az Előfizetőt a használatban korlátozza vagy akadályozza.

A Szolgáltató köteles megfelelő szerver oldali hardver- és szoftverkörnyezetet, tárhelyet és sávszélességet biztosítani az éles rendszer vonatkozásában.

A Szolgáltató köteles a biztonsági és egyéb szoftverfrissítések végrehajtására az éles rendszerben.

Szolgáltató telefonon vagy e-mailben elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn, amely munkanapokon 9 és 18 óra között elérhető támogatási, panaszkezelési és hibabejelentési célból. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • Cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 13.
 • Telefon: 06-96-528-096
 • E-mail: info@billbarter.com
 • Levelezési cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 13.
 • 0-24 online ügyfélszolgálat: http://support.billbarter.com

Szolgáltató köteles gondoskodni az adat- és programállományok rendszeres, napi szintű biztonsági mentéséről és a mentések 7 naptári napon keresztüli, visszaállítható megőrzéséről.

Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok és/vagy a rendszerkomponensek visszaállításáról biztonsági mentésből rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett adatvesztés és/vagy rendszer eredetű összeomlás esetén.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető vagy felhasználói, partnerei által üzemeltetett számítógépek és egyéb eszközök, szoftverek hibájából keletkező programhibákért és adatállomány károsodásokért. A Szolgáltató ezekben az esetekben külön egyedi megállapodásban rögzített feltételek és díjazás mellett köteles az Előfizető segítségére lenni a károk felszámolásában.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerverszolgáltató működéséhez, az internetkapcsolat zavaraihoz, kieséseihez köthető károkért, veszteségekért.

A szolgáltatás kapcsolódási pontokat tartalmazhat más szolgáltatók szolgáltatásaihoz. Ezen szolgáltatók tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást Szolgáltató az előfizetés ideje alatt új funkciókkal bővítheti, illetve frissítheti. Ez azonban nem eredményezheti a szolgáltatás funkcióinak szűkülését, csökkenését, alapvető tulajdonságainak indokolatlan megváltozását.

Szolgáltató a szolgáltatás tárgyához tartozó szoftver-elemek és megoldások tekintetében semmilyen szerzői jogot nem enged át Előfizetőnek; Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárólag a felhasználás jogát biztosítja az előfizetésben.

4. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

Az Előfizető a megrendelőlap aláírásával elismeri, hogy az előfizetés tárgyát képező szolgáltatást megismerte és saját célú felhasználásra alkalmasnak találta.

Az Előfizető jogosult az előfizetett szolgáltatások előírásszerű használatára és rendeltetésszerű igénybevételére. A hibás vagy helytelen, illetve jogosulatlan használatból eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Az Előfizető a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a szolgáltatás olyan harmadik személyek felé történő továbbítására, akik nem szerepelnek a megrendelőlapon. Az így okozott károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató által az Előfizető felé benyújtott átutalással fizetendő számlák fizetési határidejét a megrendelőlap tartalmazza. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben nem vitatott, igazolt számlák esetén fizetési késedelembe esik, úgy Szolgáltató kizárólag betekintésre korlátozhatja a szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve amennyiben 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult a szolgáltatás használatának felfüggesztésére.

Az Előfizető a felhasználás során tapasztalt hibákat, működési rendellenességeket köteles haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a megrendelésére elkészített egyedi fejlesztések a rendszer, illetve a szolgáltatás elválaszthatatlan alkotórészévé válnak, azokra elkülönítetten nem, csak az előfizetés részeként tarthat igényt.

5. Adatvédelem és titoktartás

A Szolgáltató köteles az Előfizető személyes adatait az Adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezelni.

Szolgáltató a szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi, személyes adatnak nem minősülő adatot, közleményt, információt, legyen az írott vagy szóbeli, függetlenül annak megjelenési formájától, bizalmasan, az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Szolgáltató a tudomására jutó üzleti titkokat az előfizetés megszűnését követően is köteles megőrizni. E kötelezettség elmulasztása esetén Szolgáltató sérelemdíj fizetésére kötelezhető.

A Szolgáltató köteles az Előfizető személyes adatainak kezelésének műszaki biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek. Amennyiben bizonyíthatóan a Szolgáltató hibájából az Előfizető adatai illetéktelenek kezébe kerülnek, úgy a Szolgáltatót kártérítési felelősség terheli.

A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai a rendszerben tárolt előfizetői adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti(k) meg. Ha Szolgáltatónak a szerződés teljesítése során bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Nem vonatkozik ez a korlátozás a jogszabály alapján titkos információgyűjtésre jogosult szervezetekre, valamint a bíróságra és más hatáskörrel rendelkező hatóságra.

Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját Szolgáltatóval azonos módon terheli. Szolgáltató az alkalmazott, tag magatartásért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:540. §-a szerint, a megbízott magatartásért a 6:542. § szerinti módon felel az Előfizetővel szemben.

6. Az előfizetés hatálya

Az előfizetés a megrendelőlap aláírását követően lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

Az előfizetés felmondását mind az Előfizető, mind a Szolgáltató kezdeményezheti. A felmondási határidő az írásbeli felmondás kézhezvételétől számított 60. nap.

Igény esetén az előfizetés megszűnésekor az adattáblák (adatbázis) tartalmát MS Excel kompatibilis „csv” formátumban a Szolgáltató az Előfizető számára elkészíti és átadja. Előfizető más formátumban is kérheti az adatok átadását, ebben az esetben azonban Szolgáltató külön térítésre jogosult.

7. Az ÁSZF módosítása

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF vagy annak egyes rendelkezései módosítására. A módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően a Szolgáltató a Megrendelőlapon szereplő, kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre előzetes tájékoztatást küld a módosításról és annak tartalmáról. Előfizető az előzetes tájékoztatást követő 8 napon belül köteles nyilatkozni, hogy a módosítást elfogadja-e vagy sem. Amennyiben Előfizető ezen időtartamon belül nem tesz elfogadó nyilatkozatot, de a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, úgy kell tekinteni, hogy a módosítást kifejezetten elfogadta.

Előfizető az ÁSZF számára hátrányos módosítása esetén – az előzetes tájékoztatást követő 8 napon belül – jogosult az előfizetési szerződést a módosítás hatálybalépésének napjára felmondani.

Az ÁSZF módosítása az előzetes tájékoztatásban megadott napon lép hatályba, a módosításban foglaltakat a hatálybalépés időpontjától kell alkalmazni.

8. Egyéb feltétek

Felek minden vitás kérdésben törekszenek véleményeltéréseik békés úton történő megoldására.

A rendszer, a működés, az egyedi fejlesztés rendelés és az információ áramlás elsődleges eszköze az elektronikus levelezés.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.